bg

ALGEMENE VOORWAARDEN

Kapo Containers B.V., gevestigd te De Lier, ingeschreven bij de

 Kamer van Koophandel Haaglanden onder nr. 27271951

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kapo Containers B.V. opgestelde aanbiedingen en op alle tussen haar en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, alsmede op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens indien en voorzover deze voorwaarden van opdrachtgever door Kapo Containers B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

In geval van strijdigheid van de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever, voorzover toepasselijk, met onderhavige Algemene Voorwaarden prevaleren de Algemene Voorwaarden van Kapo Containers B.V.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

“Werkzaamheden, zaken en diensten”:

De werkzaamheden, zaken en diensten zoals die door Kapo Containers B.V. worden verricht, geleverd c.q. verleend op het gebied van koop en verkoop van containers en overige goederen, in de ruimste zin des woords;

“Opdrachtgever”

Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die met Kapo Containers B.V. contracteert of aan wie Kapo Containers B.V. aanbiedingen doet.

 

Artikel 2: Aanbod en aanvaarding; totstandkoming overeenkomsten

Alle aanbiedingen en/ of prijsopgaven van Kapo Containers B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

Een overeenkomst komt tot stand door bevestiging, door Kapo Containers B.V., van de order, dan wel op het moment dat Kapo Containers B.V. met de uitvoering daarvan is begonnen, dan wel zodra een aanbod van Kapo Containers B.V. mondeling of schriftelijk is aanvaard.

De opdrachtgever is aan de opdracht gebonden en is gehouden, bij wijziging en/ of annulering van de opdracht de daardoor voor Kapo Containers B.V. ontstane schade, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen gemaakte kosten, winstderving, reservering van productiecapaciteit van renteverlies, te vergoeden, ongeacht de reden –overmacht daaronder begrepen- voor de wijziging en/of annulering en ongeacht de aanvaarding van Kapo Containers B.V. daarvan.

 

Artikel 3: Prijzen; meerprijs

Door Kapo Containers B.V. opgegeven prijzen zijn gebaseerd op basis van de kosten van materialen, vervoer, lonen, van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen, invoerrechten en verder prijsbepalende factoren, zoals geldend op de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

 

Kapo Containers B.V. is te allen tijde gerechtigd enige verhoging van prijsbepalende factoren als in het eerste lid van dit artikel genoemd, aan opdrachtgever door te berekenen. Kapo Containers B.V. zal prijswijzigingen zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de opdrachtgever brengen. Betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die van de hoofdsom, respectievelijk de laatste termijn daarvan.

 

Artikel 4: Betalingstermijn

De overeengekomen prijs dient ofwel á contant voorafgaand aan levering of indien schriftelijk overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De opdrachtgever kan zich niet op enig recht van korting, verrekening of opschorting beroepen.

Bij niet tijdige betaling van de overeengekomen koopprijs is de opdrachtgever, over de periode gedurende welke de betaling opeisbaar is, bij wijze van schadevergoeding verschuldigd een bedrag gelijk aan de huurprijs die zou gelden indien huur was overeengekomen.

 

 

 

 

Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever bovendien te allen tijde, ongeacht de aard van de overeenkomst, wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan. Artikel 6: 119 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.

Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever naast het verschuldigde en de daarop verschenen rente tevens gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00.

Ingeval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, van opschorting der betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de opdrachtgever, toepassing van de Wet Schuldsanering, of indien op roerende of onroerende zaken van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, zal Kapo Containers B.V. het recht hebben de overeenkomst of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd dient te worden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden, respectievelijk de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd het recht vervangende schadevergoeding te vorderen. In de hierboven genoemde gevallen is elke vordering die Kapo Containers B.V. op de opdrachtgever heeft ineens en terstond opeisbaar.

 

Artikel 5: Levering

5.1       Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt een door Kapo Containers B.V. opgegeven leveringstermijn slechts als indicatief en is deze nimmer als fataal aan te merken. De opdrachtgever is ook bij afwijking van de opgegeven leveringstermijn verplicht de zaken en diensten af te nemen en te betalen.

Kapo Containers  B.V. is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.

5.2       De binding van Kapo Containers B.V. aan een overeengekomen uiterste leveringstermijn vervalt, indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of enige verplichting tot het verschaffen van informatie, materialen of medewerking niet nakomt. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Kapo Containers B.V. mogelijk te maken.

 

Artikel 6: Inspectie en klachten

Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken en/ of diensten, c.q. de verrichte werkzaamheden terstond bij aflevering te inspecteren. Opdrachtgever is voorts gehouden geconstateerde gebreken terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan Kapo Containers B.V. te melden.

Na het verstrijken van de in dit artikellid genoemde termijn wordt de nakoming van de overeenkomst door Kapo Containers B.V. als deugdelijk beschouwd en komt de opdrachtgever geen recht van reclame meer toe.

Opdrachtgever dient Kapo Containers B.V., in ieder geval van kennelijke gebreken, te allen tijde in de gelegenheid te stellen de gebreken te verhelpen, op straffe van verval van garanties en/ of aanspraken op schadevergoeding.

 

Artikel 7: Beëindiging

7.1       Kapo Containers B.V. kan de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling aan de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden c.q. beëindigen:

a:         Indien opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde van onderhavige overeenkomsten niet nakomt;

b:         Indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;

c:         Indien de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd;

d:         Indien containers en/of overige goederen niet op het eerste verzoek bij Kapo Containers B.V. worden ingeleverd.

 

Kapo Containers B.V. zal wegens ontbinding c.q. beëindiging als in het vorige lid bedoeld nimmer tot enige schadevergoeding aan opdrachtgever gehouden zijn.

In geval van ontbinding c.q. beëindiging als in het eerste lid van dit artikel bedoeld kan Kapo Containers B.V. van opdrachtgever vorderen dat deze containers en/of overige goederen direct retourneert. Indien opdrachtgever aan die retourneringsverplichting niet voldoet kan Kapo Containers B.V. de betreffende containers en/of overige goederen voor rekening van opdrachtgever doen afhalen.

 

Artikel 8: Eigendom, eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde zaken blijven eigendom van Kapo Containers B.V., totdat opdrachtgever aan al haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst of daarmee samenhangende verbintenissen jegens Kapo Containers B.V. heeft voldaan. Opdrachtgever wordt geacht de zaken tot aan dat moment uitsluitend voor Kapo Containers B.V. om niet te houden, zodat Kapo Containers B.V. behalve eigenaar tevens middellijk bezitter van de zaken blijft.

Indien op de door Kapo Containers B.V. onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door een derde, waaronder mede te begrijpen de Belastingdienst, ten laste of onder opdrachtgever beslag wordt gelegd, is opdrachtgever gehouden dat binnen 24 uur nadat het beslag is gelegd schriftelijk aan Kapo Containers B.V. mede te delen, zulks op straffe van een boete van € 15,00 per container per dag, ongeacht de verplichting van opdrachtgever om eventuele schade van Kapo Containers B.V. te vergoeden.

 

Artikel 9: Overmacht

Tekortkomingen van Kapo Containers B.V. in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld noch krachtens de wet, overeenkomst of in het verkeer gelden opvattingen voor haar rekening dienen te komen.

Onder dergelijke, niet aan Kapo Containers B.V. toe te rekenen tekortkomingen worden in elk geval begrepen de gevolgen van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stremmingen in het vervoer, stagnatie in c.q. beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, werkstaking, brand/ of storing in het bedrijf van Kapo Containers B.V. of in dat van één of meer van haar toeleveranciers, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, niet of niet tijdige levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van de hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden.

            Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Kapo Containers B.V., indien zij door overmacht wordt verhinderd overeenkomsten (tijdig) uit te voeren, het recht de uitvoering van die overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst zulks ter keuze van Kapo Containers B.V., zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Eén en ander laat de verplichting van opdrachtgever om het reeds geleverde en reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1     De aansprakelijkheid van Kapo Containers B.V. is beperkt tot de verplichtingen, die zij ingevolge deze Algemene Voorwaarden op zich heeft genomen.

10.2     De opdrachtgever verbindt zich Kapo Containers B.V. haar te vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Kapo Containers B.V., voor zover betreffende schade tot vergoeding waarvan Kapo Containers B.V. op grond van deze Algemene Voorwaarden niet gehouden is.

10.3     Voor zover aansprakelijkheid van Kapo Containers B.V. kan worden vastgesteld zal deze te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag, dat in het betreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Kapo Containers B.V. wordt uitbetaald.

10.4     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Kapo Containers B.V. meldt.

 

 

 

 

 

Artikel 11: De containers

De containers met toebehoren en/of overige goederen mogen, zolang de eigendom niet door opdrachtgever is verkregen, niet worden geverfd, of op andere wijze van andere merktekens, symbolen of namen worden voorzien dan de tekens die door Kapo Containers B.V. zijn aangebracht.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle door Kapo Containers B.V. te sluiten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend worden berecht door een bevoegde rechter in Nederland.

De toepasselijkheid van de Eenvormige wet inzake de Totstandkoming van de Internationale Koopovereenkomst betreffende roerende lichamelijke zaken (het Luvi-verdrag), alsmede de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag, wordt hierbij door partijen uitdrukkelijk uitgesloten.